p. Izabela Łopuszyńska – Urban

dyżur: wtorek 11.25 – 12.10

  email: Izabela.lopuszynska@wp.pl

 

 

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
 • Proponowanie nowych przepisów dotyczących ucznia.

 

Środki działania Rzecznika:

 • Załatwienie indywidualnych skarg.
 • Sporządzenie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
 • Udzielanie porad dotyczących ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
 • Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

 

Rzecznik może:

 • Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
 • Organizować konfrontacje wyjaśniające.
 • Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
 • Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechnienia praw dziecka i ucznia.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 • Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.
 • Skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu.
 • W dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.
 • Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 • Podjęcie mediacji ze stronami.
 • Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego.
 • Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

 • Znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka.
 • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 • Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 • Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.

 

Rzecznik Praw Ucznia poleca:

 

 1. Instytucja rzecznika praw ucznia w polskim prawie a jej funkcjonowanie w polskich placówkach edukacyjnych

https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/10-2019/artykul/instytucja-rzecznika-praw-ucznia-w-polskim-prawie-a-jej-funkcjonowanie-w-polskich-placowkach-edukacyjnych

 1. Prawa dziecka - ucznia

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/prawa-dziecka-ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

20 listopada 2021 Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka [Konkurs „Czy znasz swoje prawa?” organizowany przez Rzecznika Praw Ucznia p. Izabelę Łopuszyńską - Urban] Nieco ponad siedem lat temu - 7 listopada 2014 r. - Sejm podjął uchwałę o ustanowieniu Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Wybrana data, czyli 20 listopada, nawiązuje do 1989 r. i przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka. W uchwale posłowie podkreślili m.in., że to Polska już w 1978 r. przedstawiła projekt Konwencji i zaproponowała jej Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie. „Był to niewątpliwie jeden z największych polskich sukcesów na arenie międzynarodowej. Przypominając szczególny wkład i rolę Polski w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka” - wskazano w przyjętym w 2014 r. dokumencie. Celem Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka jest uświadamianie najmłodszym, że mają swoje prawa i powinni wiedzieć jak z nich korzystać, a dorosłym przypominanie, że nie tylko mają te prawa zawsze respektować, ale powinni także stać na ich straży i podejmować działania wzmacniające ich ochronę. Święto to ma również zachęcać do propagowania praw dzieci i edukacji na ten temat. W związku z tym zapraszamy na konkurs na platformie Teams. Szczegóły w informacji od Rzecznika Praw Ucznia przez dziennik elektroniczny.To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.