KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych  we Włocławku reprezentowany przez Dyrektora Szkoły z siedzibą przy ul.  Bukowa 38/40, 87-800 Włocławek (e- mail: zsewloclawek@poczta.onet.pl, tel: 54 2325852).

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl, telefonicznie: 54 4270158 lub pisemnie na adres siedziby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, ul. Wojska Polskiego 27, 87- 800 Włocławek

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych oraz oświatowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. W szczególności:

 1. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO) w celu rekrutacji na podstawie Pana/Pani zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia.
 2. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 3. (art. 6 ust.1 li. c RODO)przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 li. c RODO),
 4. (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) realizacji zadań publicznych w interesie publicznym, wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych zadaniami statutowymi placówki,
 5. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia placówki,
 6. art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów.
 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że dane te będą niezbędne od ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane tylko osobom, podmiotom lub instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe zawierając stosowną umowę powierzenia.

 1. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pana prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,  Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że dane te będą niezbędne od ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 7. w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Administrator Danych Osobowych

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1.       Administratorem danych osobowych jest : Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku

2.       W sprawach z zakresu ochrony  danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Pani Jadwiga Olejniczak z którą można skontaktować się poprzez e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

3.       Dane osobowe uczniów i rodziców/opiekunówprzetwarzane będą w celu:

– realizacji zadań wynikających ze statutu ZSE zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c,  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

-- w związku z realizacją zadań wynikających z:  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku- prawo oświatowe,   pozostałych przepisów prawnych, dotyczących realizacji obowiązku ustawowego  przez administratora,

– dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ZSE na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

--  w celu powiadamiania o organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4.   Numer telefonu ucznia, rodzica/opiekuna może być przetwarzany na podstawie zgody (dopuszczalna jest forma ustna) w  następujących celach:

--  powiadamiania o ważnych  terminach  związanych z kalendarzem roku szkolnego i innych informacjach

--     powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów,

--     wysyłania monitów oraz powiadomień.

5.   Dane oso­bowe ucznia, rodzica/opiekuna będą prze­twa­rzane przez okres nie­zbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi (nauki). Okres prze­twa­rza­nia może zostać każ­do­ra­zowo prze­dłu­żony o okres przedaw­nie­nia rosz­czeń, jeżeli prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych będzie nie­zbędne dla docho­dze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń lub obrony przed takimi rosz­cze­niami przez ZSE. Po tym okre­sie Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane jedy­nie w zakre­sie i przez okres wyni­ka­jący z prze­pi­sów prawa, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sów o rachun­ko­wo­ści. Dane prze­twa­rzane w opar­ciu o wyra­żoną zgodę będą prze­twa­rzane do czasu jej wyco­fa­nia, jed­nak nie dłu­żej niż przez czas nie­zbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi.

6.   Odbiorcami  danych osobowych ucznia, rodziców/opiekunów będą:

– dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz ZSE,

– podmioty świadczące na rzecz ZSE

-- usługi niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usługi,

– organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania  danych osobowych ucznia, rodziców/opiekunów

7.       Dane osobowe ucznia, rodziców/opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8.       Uczeń, rodzice/opiekunowie posiadają  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (po uregulowaniu zobowiązań wobec ZSE - zwrocie wypożyczonych materiałów oraz wniesieniu ewentualnych opłat).

9.       Uczniowi, rodzicowi/opiekunowi przysługuje  prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia, rodzica/opiekuna, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10.    Podanie  danych osobowych ucznia, rodziców/opiekunów jest dobrowolne.

11.    Podanie przez ucznia, rodziców/opiekunów danych osobowych jest wymagane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w celu właściwego  prowadzenia dokumentacji szkolnej związanej z edukacją ucznia. Odmowa podania  danych osobowych ucznia, rodziców/opiekunów  skutkuje odmową zapisu do Zespołu Szkół Ekonomicznych  we Włocławku

12.    Dane osobowe ucznia, rodziców/opiekunów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych z siedzibą we Włocławku ul. Bukowa 38/40 

 inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Ekonomicznych  jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych, ul. Wojska Polskiego 27, 87-800 Włocławek; jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO; podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę  i związanych z nią obowiązków podatkowo -  składkowych

 Podane przez Panią/Pana dane  nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora,  instytucje upoważnione z mocy prawa np. ZUS, US itp.;

 W  procesie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mogą uczestniczyć

-  podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Pani/Pana danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, obsługę księgową, usługi bhp, usługi medycyny pracy itp.;

- upoważnieni pracownicy administratora,

- instytucje upoważnione z mocy prawa np. ZUS,US itp.;

 podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych ;

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich  przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa; 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane); 

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o  sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe gromadzone w związku realizacją procesu kształcenia z  wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość (dalej: zdalne nauczanie), a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

informujemy, że:

1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku ze zdalnym nauczaniem jest Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku dane adresowe: ul. Bukowa 38/40, 87-800 Włocławek

2)       Z Inspektorem ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się poprzez: email: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

3)       Dane osobowe uczniów ( w tym ich rodziców, opiekunów prawnych) pracowników (nauczycieli) będą przetwarzane w celu prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

4)       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze) oraz 6 ust. 1 lit. e RODO (realizacja wykonania zadania realizowanego w  interesie publicznym) w związku z realizacją: - Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, - Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 poz. 164 t.j.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.,

5)       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym dane osobowe zostaną udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w ramach kształcenia na odległość.

6)       Pani/Pana dane nie są przekazywane do  poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7)       Pani/Dane będą przechowywane przez czas korzystania z platformy edukacyjnej.

8)       Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia kształcenia na odległość jest wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Bez przetwarzania ww. danych osobowych realizacja nauczania na odległość nie będzie możliwa.

9)       W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)       prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, w przypadkach o których mowa w art. 15 RODO;

b)       prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 16 RODO;

c)       prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

d)       prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

e)       prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;

f)         prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

g)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

11). Pani/Pana/ dane osobowe mogą [i]podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i mogą  podlegać profilowaniu.

 

 Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych absolwenta szkoły w związku z wydaniem duplikatu świadectwa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – udostępnianie informacji publicznej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (m.in. w zakresie wizerunku) dla celów informacyjnych i promocyjnych

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dotycząca zgody na uczęszczanie dziecka na zajęcia Religii

Klauzula dla pracownika

 

Polityka prywatności fanpage Facebook

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.