TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista to zawód poszukiwany i dający szerokie możliwości zawodowe. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie:

 • księgowego, informatyka, prawnika, menedżera,
 • maklera giełdowego w biurach maklerskich,
 • doradcy podatkowego, finansowego w firmach i instytucjach,
 • dystrybutora w firmie handlowej,
 • agenta ubezpieczeniowego,
 • bankiera,
 • analityka rynku w banku,
 • analityka rynku w firmie,
 • urzędnika administracji publicznej,
 • przedsiębiorcy poprzez podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Perspektywy pracy? Bardzo szerokie! Absolwentom szkół w zawodzie technik ekonomista najczęściej powierzane są prace związane z prowadzeniem gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi, prowadzeniem sekretariatu, spraw księgowo-rozliczeniowych oraz kadrowo-płacowych w komórkach organizacyjnych: finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, marketingu, reklamy, rekrutacji pracowników, sprzedaży. Nasi absolwenci pracują także w urzędach skarbowych, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wielu z nich zakłada własne firmy, prowadząc z powodzeniem działalność gospodarczą.

Zawód technika ekonomisty ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie umiejętności:

 • stosowania zasad marketingu w działalności przedsiębiorstwa,
 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,
 • sporządzania biznesplanu firmy i analizowania jej działalności.

Po skończonej szkole będziesz umiał:

 • sporządzać dokumenty księgowe,
 • prowadzić rachunkowość,
 • ustalać wynik finansowy,
 • stosować różnego rodzaju rozliczenia pieniężne,
 • podejmować decyzje ekonomiczne,
 • sporządzać uproszczony Biznes Plan,
 • sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa,
 • sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej,
 • obliczać zobowiązania podatkowe,
 • stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie,
 • projektować program badań marketingowych i konstruować prognozę rynkową, sporządzać inwentaryzację oraz oceniać sytuację majątkową i finansową firmy,
 • wykorzystywać w pracy programy komputerowe: kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz sprzedażowo-magazynowe,
 • prowadzić korespondencję handlową i służbową,
 • przygotowywać i prowadzić spotkania służbowe,
 • obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej.

Zawód przeznaczony jest dla osób, które są:

 • sumienne,
 • dokładne,
 • odpowiedzialne,
 • dyskretne,
 • odporne na stres,
 • odporne emocjonalnie,
 • empatyczne,
 • komunikatywne.

Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem w branży ekonomicznej. Nauka trwa 5 lat. W klasie drugiej i czwartej uczniowie odbywają 4 – tygodniowe praktyki zawodowe w renomowanych jednostkach organizacyjnych. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Może przystąpić do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami.

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i organizuje egzaminy dla naszych absolwentów.

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - certyfikat kwalifikacji zawodowej. Osoba, która zdobędzie certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji EKA.04 i EKA.05 oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom zawodowy w wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą.

W zawodzie technik ekonomista kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

W zawodzie tym będzie realizowany jeden przedmiot ogólnokształcący na poziomie rozszerzonym: język angielski.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych uwzględniających:

 • organizowanie pracy biurowej i prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej,
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki zapasami i środkami trwałymi,
 • prowadzenie sprzedaży krajowej i zagranicznej,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji zapasów,
 • obliczanie i interpretowanie wskaźników analizy ekonomicznej oraz ocenianie gospodarowania zapasami,
 • posługiwanie się oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie obliczeń, sporządzanie dokumentów oraz prezentację danych z zakresu gospodarowania zasobami rzeczowymi,
 • sporządzanie biznesplanu,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,
 • rozliczanie wynagrodzeń z tytułu różnych umów oraz rozliczanie świadczeń pozapłacowych,
 • prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, bankami, urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • przeprowadzanie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • posługiwanie się regułami mikroekonomii i makroekonomii,
 • przeprowadzanie analizy statystycznej badanej zbiorowości,
 • archiwizowanie dokumentacji jednostki organizacyjnej,
 • stosowanie przepisów prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony własności intelektualnej i danych osobowych,
 • przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
 • określanie zagrożenia w środowisku pracy i skutków oddziaływania czynników szkodliwych oraz stosowanie środków ochrony zbiorowej,
 • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • komunikowanie się zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • zorganizowanie pracy małego zespołu, kierowanie nim.

TECHNIK LOGISTK

Logistyk to zawód ponadczasowy. Kształcenie w tym kierunku daje szerokie predyspozycje zawodowe. Logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem, magazynem, dystrybucją oraz dbać o zaopatrzenie przedsiębiorstw i instytucji.

Zawód technik logistyk daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie planowania, kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów oraz gotowych wyrobów.

Perspektywy pracy? Bardzo szerokie! Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

Zawód technika logistyka ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie umiejętności:

 • zajmowania się planowaniem i przepływem surowców, półproduktów i produktów.
 • zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego.
 • organizacji łańcucha dostaw transportowych towarów wyprodukowanych przez zakłady, fabryki.
 • zajmowania się magazynami, dowozem i wywozem wyrobów, produktów.
 • dobierania środki transportu do realizowanego zadania.
 • dbałości o utrzymanie firmy w optymalnej gotowości do produkcji oraz zapewnienia system dystrybucji.
 • wyodrębniania i monitorowania kosztów logistyki oraz prowadzenia rozliczenia z klientami,
 • przygotowania dokumentów m.in. finansowych, przewozowych, raportów magazynowych.

Po skończonej szkole będziesz umiał:

 • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • zarządzać zapasami,
 • organizować prace związane z gospodarką magazynową,
 • zarządzać gospodarką odpadami,
 • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Zawód przeznaczony jest dla osób, które posiadają:

 • umiejętność planowania i przewidywania,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • operatywność w działaniu,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • uzdolnienia w zakresie organizacji i negocjacji,
 • spostrzegawczość i refleks.

Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem w branży logistycznej. Nauka trwa 5 lat. W klasie drugiej i czwartej uczniowie odbywają 4 – tygodniowe praktyki zawodowe w renomowanych jednostkach organizacyjnych. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Może przystąpić do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami.

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i organizuje egzaminy dla naszych absolwentów.

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - certyfikat kwalifikacji zawodowej. Osoba, która zdobędzie certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji SPL.01 i SPL.04 oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom zawodowy w wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą.

W zawodzie technik logistyk kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

 • SPL.01. Obsługa magazynów
 • SPL.04. Organizacja transportu
 •  

W zawodzie tym będzie realizowany jeden przedmiot ogólnokształcący na poziomie rozszerzonym: język angielski.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych uwzględniających:

 • Zarządzanie miejską infrastrukturą logistyczną oraz organizowanie i realizowanie usługi dobierając odpowiednie do zadania środki transportu.
 • Organizowanie przewozów osób w komunikacji publicznej oraz opracowanie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej.
 • Posługiwanie się nowoczesnymi sposobami organizacji i planowania w transporcie w oparciu o Internet, programy komputerowe oraz marketing.
 • Monitorowanie stanu techniczno-eksploatacyjnego miejskich usług infrastrukturalnych.
 • Prognozowanie trwałości technicznej oraz potrzeb remontowych i inwestycyjnych.
 • Analizowanie kosztów eksploatacji infrastruktury technicznej usług miejskich.
 • Zarządzanie zapasami i gospodarką magazynową.
 • Planowanie i przygotowanie zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwie.
 • Sterowanie wykorzystaniem zapasów w magazynach.
 • Obsługiwanie regałów magazynowych wysokiego składowania.
 • Dobieranie środków transportu wewnątrzzakładowego.
 • Dobieranie opakowań i przygotowanie towarów do dystrybucji.
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw towarów tradycyjnie oraz systemem elektronicznym.
 • Przygotowanie ofert cenowych na usługi logistyczne oraz prowadzenie negocjacji z klientami w zakresie zadań logistycznych.
 • Dobieranie środków transportu w zakresie realizowanego zadania.
 • Stosowanie kontroli przebiegu ładunków.
 • Wyodrębnianie i monitorowanie kosztów logistyki oraz prowadzenie rozliczeń z klientami.
 • Stosowanie przepisów bhp, ppoż. i o ochronie środowiska.

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie:

 • księgowego,
 • kadrowego,
 • doradcy podatkowego, finansowego w firmach i instytucjach,
 • dystrybutora w firmie handlowej,
 • agenta ubezpieczeniowego,
 • bankiera,
 • menedżera,
 • analityka rynku w banku,
 • analityka rynku w firmie,
 • przedsiębiorcy i firmie public relations,

Perspektywy pracy? Bardzo szerokie! Technik rachunkowości może pracować w następujących działach przedsiębiorstwa: księgowym, kadrowo-płacowym, handlowy, w dziale analiz, controlingu, sekretariacie. Nasi absolwenci pracują także w biurach rachunkowych, działach księgowości w firmach, urzędach skarbowych, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wielu z nich zakłada własne firmy, prowadząc z powodzeniem działalność gospodarczą.

Zawód technika rachunkowości ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie umiejętności:

 • organizowania rachunkowości w jednostkach gospodarczych,
 • obliczania wyniku finansowego jednostki,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • przeprowadzania inwentaryzacji,
 • prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,
 • obliczania podatków,
 • zakładania i prowadzenia własnej działalności,
 • sporządzania analizy finansowej.

Po skończonej szkole będziesz umiał:

 • sporządzać dokumenty księgowe,
 • prowadzić rachunkowość,
 • ustalać wynik finansowy,
 • stosować różnego rodzaju rozliczenia pieniężne,
 • prowadzić ewidencje podatkowe i rozliczenia z US.
 • analizować zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników,
 • podejmować decyzje ekonomiczne,
 • sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa,
 • sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej,
 • obliczać zobowiązania podatkowe,
 • sporządzać inwentaryzację oraz ją rozliczać,
 • oceniać sytuację majątkową i finansową firmy,
 • wykorzystywać w pracy programy komputerowe: kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz sprzedażowo-magazynowe,
 • prowadzić sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi,,
 • przygotowywać i prowadzić rekrutację oraz selekcjonować kandydatów do pracy,
 • obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej.

Zawód przeznaczony jest dla osób:

 • uzdolnionych rachunkowo-matematycznie,
 • operatywnych w działaniu,
 • kreatywnych i otwartych na zmiany
 • uczciwych,
 • spostrzegawczych,
 • sumiennych i zdyscyplinowanych,
 • odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu,
 • komunikatywnych,
 • posiadających umiejętność rozwiązywania problemów,
 • posiadających umiejętności organizatorskie,
 • stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,
 • gotowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem ekonomicznym. Nauka trwa 5 lat. W klasie drugiej i czwartej uczniowie odbywają 4 – tygodniowe praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, biurach rachunkowych oraz innych podmiotach.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Może przystąpić do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami.

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i organizuje egzaminy dla naszych absolwentów.

W zawodzie technik rachunkowości kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - certyfikat kwalifikacji zawodowej. Osoba, która zdobędzie certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji EKA.05 i EKA.07 oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom zawodowy w wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą.

W zawodzie tym będzie realizowany przedmiot ogólnokształcący na poziomie rozszerzonym: język angielski

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia księgowości podmiotów gospodarczych,
 • dokonywania rozliczeń z kontrahentami, bankami, pracownikami, urzędami, ZUS-em.
 • prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,
 • samodzielnego wykonywania lub współdziałania przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych,
 • prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową,
 • sprzedażą produktów,
 • wykonywanie typowych prac biurowych.

TECHNIK HANDLOWIEC

Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy:

· w działach handlowych podmiotów gospodarczych,

· w firmach handlowych,

· w agencjach reklamowych,

· do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-marketingowej.

 

Zawód technika handlowca jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative).

Perspektywy pracy?

 • Handlowiec;
 • Przedstawiciel handlowy;
 • Kierownik działu handlowego;
 • Merchandiser;
 • Product Manager;
 • Referent/Specjalista/Asystent ds. obsługi klienta;
 • Referent/Specjalista/Asystent ds. sprzedaży;
 • Referent/Specjalista/Asystent ds. zaopatrzenia;
 • Specjalista ds. zakupów;
 • Koordynator sprzedaży;
 • Kierownik punktu sprzedaży;
 • Konsultant ds. sprzedaży;
 • Doradca techniczno-handlowy.

Zawód technika handlowca ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie:

 • orientację marketingową,
 • nauczyć go posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania z urządzeń IT, posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, nowoczesnej rachunkowości, przepisów prawnych, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Po skończonej szkole będziesz umiał:

 • sporządzać pisma związane z działalnością handlową,
 • wypełniać dokumenty związane z obrotem towarowym,
 • organizować prace dotyczące ilościowego i jakościowego odbioru towarów,
 • wykonywać prace związane z planowaniem i analizą statystyczną,
 • prowadzić badania rynkowe i marketingowe, opracowywać i interpretować wyniki badań,
 • organizować i prowadzić działalność reklamową,
 • wykonywać podstawowe prace bilansowe,
 • prowadzić rozliczenia z instytucjami finansowymi, ubezpieczeniowymi oraz z innymi podmiotami z tytułu podatków i opłat,
 • sporządzać kalkulację kosztu jednostkowego i ceny sprzedaży,
 • stosować metody analizy ekonomicznej,
 • sporządzać biznesplan przedsiębiorstwa,
 • sporządzać sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych,
 • stosować różne formy i techniki sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • prowadzić negocjacje handlowe z dostawcami i odbiorcami towarów i usług,
 • posługiwać się sprzętem technicznym oraz oprogramowaniem komputerowym.

Zawód przeznaczony jest dla osób:

 • posiadających zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • komunikatywnych,
 • spostrzegawczych,
 • operatywnych w działaniu,
 • posiadających umiejętności organizatorskie oraz pracy w zespole,
 • cechujących się wysoką kulturą osobistą, uczciwością,
 • otwartych na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne,
 • gotowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • posiadających wysokie kompetencje społeczne,
 • potrafiących radzić sobie w sytuacjach stresowych,
 • posiadających umiejętność komunikowania się z klientami zgodnie z zasadami kultury zawodowej celem budowania pozytywnych relacji z klientami.

Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem w branży handlowej. Nauka trwa 5 lat. W klasie drugiej i czwartej uczniowie odbywają 4 – tygodniowe praktyki zawodowe w renomowanych jednostkach organizacyjnych. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Może przystąpić do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami.

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i organizuje egzaminy dla naszych absolwentów.

W zawodzie technik handlowiec kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - certyfikat kwalifikacji zawodowej. Osoba, która zdobędzie certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji HAN.01 i HAN.02 oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom zawodowy w wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec to osoba, która potrafi wykonywać zadania zawodowe z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działalności handlowej. Technik handlowiec (handlowiec) potrafi przyjmować dostawy oraz przygotowywać towary do sprzedaży. Praca handlowca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy. Handlowiec w zakresie wykonywania zadań zawodowych sprzedawcy wykonuje czynności zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej, drobnodetalicznej, hurtowej oraz sklepach internetowych. Handlowiec może prowadzić obsługę klienta metodą tradycyjną, samoobsługową, preselekcji oraz wysyłkową. Do obowiązków handlowca należy prowadzenie działań reklamowych i marketingowych, organizowanie i prowadzenie działań handlowych, a także zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa. Handlowiec potrafi zrealizować zamówienie klienta, sporządzić dokumenty sprzedaży, dokumenty handlowe i magazynowe oraz dokonać niezbędnych rozliczeń, opracować ofertę handlową dostosowaną do potrzeb klientów, stosować pośrednie i bezpośrednie formy sprzedaży towarów i usług, zamówić towary i usługi na podstawie oferty handlowej, prowadzić negocjacje handlowe, prowadzić działania promocyjne przedsiębiorstwa handlowego, przyjąć reklamację i przeprowadzić postępowanie reklamacyjne, przeprowadzić inwentaryzację metodą spisu z natury oraz ustalić różnice inwentaryzacyjne, określać koszty i przychody działalności handlowej, obsługiwać urządzenia techniczne wspomagające sprzedaż towarów, dobrać sposób rozmieszczania towarów w magazynie i sali sprzedażowej ze względu na stosowaną metodę sprzedaży. To także osoba gotowa do podjęcia własnej działalności handlowej.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski

Zaplecze dydaktyczne szkoły:

 • nowoczesne i dobrze wyposażone pracownie handlowe,
 • pracownie komputerowe z oprogramowaniem magazynowo – sprzedażowym,
 • multimedialne pracownie językowe,
 • biblioteka, sala gimnastyczna
 • kształcenie praktyczne w renomowanych w centrach handlowych, hurtowniach, sklepach.rutacji

 

W roku szkolnym 2024/2025 proponujemy kształcenie w następujących zawodach:

 

Vulcan - nabór

 

Technikum nr 3

 

technik ekonomista - klasa patronacka Państwowa Uczelnia Zawodowa

technik rachunkowości - klasa patronacka Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

technik logistyk - klasa patronacka Anwis

technik handlowiec - klasa patronacka Castorama

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 2024/2025

 

 

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.