--------------------------------------------------------------------------------

Rada Rodziców NIP: 888-25-15-761

 Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy oddział Włocławek

NR KONTA BANKOWEGO 20 9550 0003 2001 0070 0001 0001 

--------------------------------------------------------------------------------

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW 90 zł

 

radarodzicow.zsewloclawek@interia.pl

 

 SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

L.p.

Nazwisko i imię, funkcja

Klasa

1.      

Głąb Jolanta - przewodniczący

3a

2.    

Syska Agnieszka - z-ca przewodniczącego

5cp

3.     

Monika Pietrzak - sekretarz

4d

4.    

Anna Wesołowska - skarbnik

2e

 

KOMISJA REWIZYJNA

 Słowińska Iwona 1c

Stępień Ewelina 1e

Michorzewska Marta 4d

 --------------------------------------------------------------------------------

Rada Rodziców NIP: 888-25-15-761

 Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy oddział Włocławek

NR KONTA BANKOWEGO 20 9550 0003 2001 0070 0001 0001 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamin.

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału.

3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach określa Regulamin Rady Rodziców (w załączeniu do Statutu). 

4. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela. 

5. Rada Rodziców może występować do Dyrektor i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

 a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli, 

 b) program profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły młodzieży oraz Szkolnego Zestawu Podręczników i Szkolnego Zestawu Programów Nauczania,

3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły. 

4. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności szkoły (Fundusz Rady Rodziców). 

5. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców. 

6. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży poprzez: - organizowanie stałych spotkań z rodzicami (wrzesień, listopad, styczeń, kwiecień),

 

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.