Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zse.wloclawek.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-06-14.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-13.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Chmielewska, a.chmielewska@mopr.wloclawek.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 423 23 07 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku lub Prezydent Miasta Włocławek
• Adres: ul. Bukowa 38/40, 87-800 Włocławek
lub
Urzędu Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
• E-mail: zsewloclawek@poczta.onet.pl
• Telefon: 542325852

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych można dotrzeć za pomocą komunikacji miejskiej. Wejście główne szkoły bez schodów i progów, drzwi otwierane ręcznie.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów, wind
Do wejścia na parter prowadzą schody, korytarze są płaskie bez progów.
W budynku znajduje się jedna klatka schodowa. W obiekcie są cztery kondygnacje na które można dostać się za pomocą schodów lub schodołazem. Na schodach prowadzących do nowo wybudowanej części budynku zamontowane jest krzesełko schodowe. W budynku znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych usytuowana na parterze budynku.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W obiekcie brak pętli indukcyjnych, informacji głosowych, platform, pochylni, a także nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne poruszające się autem mogą skorzystać z miejsca parkingowego.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • strona posiada podwyższony kontrast
  możliwość powiększenia liter
  podświetlane linki
  odstępy między tekstami
  przyjazny dla dysleksji

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.