1. Do budynku szkoły uczniowie wchodzą dwoma wejściami: głównym – klasy pierwsze i drugie oraz wejściem od strony dziedzińca klasy trzecie i czwarte. Uczniowie dezynfekują dłonie tuż przy wejściu do szkoły. – mierzona jest temp.

2. Do szkoły uczęszcza uczeń bez jakichkolwiek objawów chorobowych, np. sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

3. Obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego w przestrzeniach wspólnych (korytarze, łazienki, klatka schodowa, szatnia).

4. Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ZSE zalecane jest noszenie w przestrzeniach wspólnych maseczek w celu zasłaniania nosa i ust. Uczeń w klasie po zajęciu miejsca może zdjąć maseczkę.

5. Uczniowie korzystają z szatni szkolnej zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, w boksie danej klasy mogą znajdować się tylko dwie osoby. Obowiązuje zmiana obuwia, ponadto zakaz gromadzenia się uczniów w przestrzeni ogólnej szatni.

6. Zajęcia dydaktyczne w miarę możliwości dla danej klasy prowadzone są w tej samej sali lekcyjnej. Wyjątek stanowią zajęcia językowe i zawodowe, które odbywają się w pracowniach specjalistycznych.

7. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przed wejściem na zajęcia w pracowniach informatycznych, zawodowych i językowych.

8. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w grupach koedukacyjnych w celu zminimalizowania kontaktów uczniów różnych klas. Realizacja zajęć wychowania fizycznego może odbywać się w bloku dwugodzinnym, najlepiej na świeżym powietrzu. Trzecia lekcja tego przedmiotu będzie miała charakter zajęć teoretycznych.

9. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się bez gier kontaktowych i przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa.

10. Przy dwóch lub kilku zajęciach z tego samego przedmiotu przerwy odbywają się 10 minut po właściwej przerwie śródlekcyjnej. Ma to na celu ograniczenie przemieszczania się i przebywania na korytarzu w tym samym czasie dużej grupy uczniów.

11. Przerwy śródlekcyjne powinny być przeznaczone na wietrzenie klasy, zdezynfekowanie wyposażenia sali/ pracowni lekcyjnej.

12. W miarę możliwości, biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu, niektóre zajęcia lekcyjne odbywają się na świeżym powietrzu.

13. Ograniczona zostaje ilość uczniów korzystających jednocześnie z łazienki szkolnej do trzech osób.

14. Ograniczenie do minimum niezbędnego dla procesu edukacyjnego wyjść do kina, teatru oraz organizacji imprez szkolnych i wycieczek.

15. Wejście lub przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły zostaje ograniczone do minimum.
W sekretariacie obsługiwany jest jeden interesant.

16. Zalecane są spotkania i kontakty wychowawcy z rodzicami ucznia zdalnie lub telefonicznie
z ograniczeniem do minimum spotkań indywidualnych w placówce ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

17. Rodzic przychodzi do szkoły osobiście tylko w wyjątkowej sytuacji, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z wychowawcą, pedagogiem lub innym nauczycielem.

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.